NIVA发布《减少外奥斯陆峡湾(Ytre Oslofjord)氮供应的必要性研究》

I fjorårets NIVA-rapport om tilførsel av nitrogen til Ytre Oslofjord, er historiske nitrogentilførsler beskrevet for lavt. NIVA gir derfor ut en ny og oppdatert rapport. Hovedkonklusjonen er uforandret og viser at Ytre Oslofjord tilføres mer nitrogen enn den tåler, og at landbruk og kloakk er de største kildene.

Bilde av sjø i solskinn.

 

I den nye rapporten «Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord» viser oppdaterte modellberegninger at nitrogentilførslene er på omtrent samme høye nivå i dag som for 30 år siden. I den opprinnelige rapporten ble det rapportert om en økning på om lag 30 prosent siden tidlig 1990-tallet.  

– I originalrapporten gjorde vi en uheldig sammenligning mellom estimerte tilførsler for 1993 med de vi har i dag basert på samme modell, men uten å ta høyde for de forbedringer i modellen som har skjedd i mellomtiden, sier Chris Harman, forskningsdirektør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).  

Forskerne har i den nye rapporten benyttet den sist oppdaterte versjonen av modellen på alle årene fra 1993 til 2020, og dermed gjort en mer detaljert analyse av utviklingen. 

I den nye rapporten er det i tillegg tatt med en sammenligning med oppdaterte målinger fra elveovervåkingsprogrammet for 1993–2020. Disse målingene viser en økning på om lag 20 prosent i tilførsel av nitrogen til Ytre Oslofjord i perioden. 

Selv om modellberegningene viser at nitrogentilførslene er på omtrent samme høye nivå i dag som på tidlig 1990-tallet, viser altså målinger i utløpet av de store elvene en signifikant økning i perioden.

– Det er viktig å understreke at det ikke er noen tvil om at Ytre Oslofjord tilføres for mye nitrogen. Usikkerheten i denne saken har vært knyttet til beregninger av historiske nitrogentilførsler. Rapport om tilstanden i dag er korrekt og uendret, sier Harman.

– Det er alltid en viss usikkerhet i både målinger og modelleringer, spesielt når man skal gå tilbake i tid med dagens metoder og forståelse. Dette ble også påpekt av våre forskere i den opprinnelige rapporten. Vi beklager imidlertid den forvirringen som har oppstått som en følge av dette, avslutter Harman. 

Referanse:

For mer informasjon, oppfordres interesserte til å lese den oppdaterte rapporten «Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord» Rapporten er laget av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

—————

在去年的 NIVA 关于外奥斯陆峡湾的氮供应报告中,历史上的氮供应被描述为过低。因此,NIVA 发布了一份新的和更新的报告。主要结论没有改变,表明 Ytre Oslofjord 的氮供应量超过了它的承受能力,农业和污水是最大的来源。

阳光下的大海图片。

 

在新报告“减少外奥斯陆峡湾氮供应的必要性研究”中,更新的模型计算表明,今天的氮供应量与 30 年前大致相同。最初的报告报告自 1990 年代初以来增长了约 30%。  

– 在最初的报告中,我们不幸地将 1993 年的估计流入量与我们今天基于相同模型的流入量进行了比较,但没有考虑到同时发生的模型改进,研究主任克里斯哈曼说在挪威水研究所(LEVEL)。  

在新报告中,研究人员使用了从 1993 年到 2020 年这些年来模型的最后一次更新版本,从而对发展进行了更详细的分析。 

新报告还包括与 1993-2020 年河流监测计划的更新测量值的比较。这些测量结果显示,在此期间外奥斯陆峡湾的氮供应增加了约 20%。 

尽管模型计算表明,今天的氮输入量与 1990 年代初大致相同,但在大河口的测量结果显示,在此期间显着增加。

– 需要强调的是,毫无疑问,外奥斯陆峡湾的氮气供应过多。这种情况下的不确定性与历史氮供应量的计算有关。哈曼说,今天关于病情的报告是正确的并且没有改变。

– 在测量和建模中总是存在一定的不确定性,尤其是在使用当前方法和理解回溯时。我们的研究人员在原始报告中也指出了这一点。然而,我们为由此造成的混乱道歉,Harman 总结道。 

参考:

欲了解更多信息,请感兴趣的各方阅读更新的报告“减少外奥斯陆峡湾氮供应的必要性研究”。该报告由挪威水研究所 (NIVA) 和海洋研究所编写代表挪威环境署进行研究。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: