蓝色森林与贫困——蓝色森林在国际发展中的作用:从粮食安全到气候变化

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, arrangerte Norad og Norsk nettverk for blå skog (NBFN) fagseminaret «Blå skog og fattigdom – den blå skogens rolle i internasjonal utvikling: Fra matsikkerhet til klimaendringer». Seminaret ble avholdt i forbindelse med UD og Norads første årlige kraftsamling om Norges internasjonale havsatsing.

tareskog
(Foto: Janne Gitmark/NIVA)

Kystøkosystemer med mange økosystemtjenester

Blå skog er et samlebegrep for kystøkosystemer som mangrove, sjøgressenger, tang, tare og tidevannseng og -sump (saltmarches). De blå skogene er forskjellige, men én sak har de til felles. De leverer livsviktige økosystemtjenester til mennesker, klima og natur – hver dag. De kan bidra til å løse flere av de store krisene verden står overfor, bl.a. mat-, klima-, natur- og forurensningskrisene, samt begrense fattigdom.

Viktige spørsmål om blå skog

Seminaret fremhevet hvilken rolle blå skog har for global matsikkerhet og bekjempelse av fattigdom, hvordan disse systemene kan bidra til å bremse global oppvarming og bidra til klimatilpasning, samt kvinners rolle i dette. Forskere og andre aktører pekte på ulike utfordringer, men også hvilke muligheter som finnes med en fremvoksende interesse for disse kystøkosystemene.

Seminaret stilte også viktige spørsmål, blant annet hvordan vi kan sikre at økt fokus på blå skog kan føre til anstendig arbeid og rettferdig fordeling av ressurserog hvordan vi kan få til helhetlig, økosystembasert kystforvaltning.

tareskog sett ovenfra
(Foto: Trine Bekkby/NIVA)

Bidrar til matsikkerhet

Småskalafiske er en kjerneressurs til mat og arbeid for mer enn 200 millioner mennesker, globalt. Økosystemene i blå skog bidrar til småskalafiske, og over halvparten av sjømatfangsten i utviklingsland kommer fra denne typen fiske. Hele 90 % av fangsten i småskalafiske er til lokalt forbruk, noe som illustrerer disse økosystemenes verdi – også for å redusere fattigdom.  

Viktige karbonlagre som bidrar til klimatilpasning

I likhet med skog på land, tar blå skog opp karbon fra atmosfæren gjennom fotosyntesen. De blå skogene lagrer store mengder karbon i den levende biomassen, men dette karbonet slippes ut igjen om skogen ødelegges. I tillegg langtidslagres karbon fra blå skog i jord og sedimenter i havbunnen hvert år. Under klimatoppmøtet i Glasgow i fjor høst, COP26, ble marine økosystemer anerkjent som viktige karbonlagre. I tillegg kan blå skog beskytte kystkommuner mot erosjon, stormer og et stigende hav. Flere og flere land tar derfor inn blå skog i klimaplanene de leverer under Parisavtalen.

Det haster å stoppe tapet 

Blå skog er i tilbakegang. Minst 25 % av mangroveskogarealet har gått tapt siden 1980, mens 29 % av sjøgressarealet har forsvunnet siden 1800-tallet. Arealet av tidevannseng og -sump har også blitt redusert med mellom 25 og 50 % det siste århundret, mens 40-60 % av tareskogene har hatt en tilbakegang de siste tiårene. 

Vi må oppskalere innsatsen raskt. Kunnskapen om hvordan vi kan bevare og få tilbake blå skog øker år for år, men allerede nå har vi nok kunnskap til å handle. Med klima- og naturmangfoldkrisen vi nå står i, må forskere, politikere, forvaltere, næringsliv og lokalsamfunn samarbeide. Kunnskap og handling må gå hånd i hånd. 

tareskog med fisk
(Foto: NIVA)

Tre muligheter for å beholde blå skog

Hvis vi ønsker å beholde de blå skogenes mange økosystemtjenester i framtiden, må vi stoppe – og ideelt sett snu – denne trenden. Vi kan gjøre tre ting: 1) å beskytte den blå skogen vi har; 2) å restaurere den blå skogen vi har tapt; eller 3) å erstatte den blå skogen vi har tapt. Det siste er aktuelt når den opprinnelige skogen er borte og at man søker å få på plass en kunstig blå skog. En kombinasjon av alle tre trengs, men det gunstigste og billigste alternativet er desidert å beskytte den blå skogen vi har.  

Kan det blå karbonet bidra til å bevare den blå skogen?

Det er viktig å beskytte kystøkosystemer, men hvem skal betale for det? Bevaring og restaurering av kystøkosystemer kan være dyrt. I det internasjonale klimaarbeidet er det enighet om at rikere land skal bidra med klimafinansering til utviklingsland. Mangrover beskyttes flere steder gjennom FNs mekanisme for å redusere og reversere tap av skog, REDD+.

En annen mulighet for finansiering kan være salg av klimakvoter fra blå skog i et frivillig karbonmarked (VCM). Karbonet som forblir fanget i blå skog som ellers ville gått tapt, og karbonet som fanges når blå skog restaureres, kan under visse forutsetninger selges som «blå klimakvoter».   

Flere utviklingsland jobber med å få på plass avtaler om blått karbon. Flere mindre prosjekter for frivillige karbonmarkeder er allerede underveis. Disse prosjektene har vist at karbonfinansiering kan bidra til å forbedre tilstanden til blå skog. I tillegg kan de bidra til det lokale levebrødet med tilleggsinntekter fra karbonmarkedet, samt finansiere bygging av vannpumper, kjøp av skoleutstyr og annet i kystsamfunn. Det er imidlertid flere fallgruver som må unngås for å sikre reell klimagevinst. I tillegg er det viktig at slike avtaler kommer med de rette etiske og rettferdige betingelsene som er utviklet gjennom gode prosesser der kystsamfunnets rettigheter, både menn og kvinners, blir respektert.

Inkluderende prosesser helt fra start

Internasjonale utviklingsaktører kan bidra til å ta vare på blå skog og alle dens goder. For å lykkes, er det viktig å sørge for inkluderende arenaer der ulike grupperinger av menn og kvinner kan heve sine stemmer og bli lyttet til. Det ligger mye lokal kunnskap hos kystbefolkningen om motstandskraft mot klimarelaterte kriser. Men, denne kunnskapen kan se veldig forskjellig ut for kvinner og menn. Derfor er det viktig at begge gruppene deltar i beslutningstaking og at deres ulike kunnskap og ferdigheter anerkjennes.

Program: Welcome to the Blue Forest and Poverty Seminar (norad.no)

———————–

3 月 8 日国际妇女节,Norad和挪威蓝色森林网络 (NBFN) 组织了“蓝色森林与贫困——蓝色森林在国际发展中的作用:从粮食安全到气候变化”研讨会。该研讨会与外交部和诺拉德关于挪威国际海事努力的第一次年度聚会有关。

稗子
(照片:Janne Gitmark / NIVA)

具有许多生态系统服务的沿海生态系统

蓝色森林是沿海生态系统的统称,例如红树林、海草床、海藻、海带和潮汐床以及沼泽(盐滩)。蓝色的森林是不同的,但它们有一个共同点。它们每天都在为人类、气候和自然提供重要的生态系统服务。它们可以帮助解决世界面临的几个重大危机,包括 粮食、气候、自然和污染危机,以及限制贫困。

关于蓝色森林的重要问题

研讨会强调了蓝色森林在全球粮食安全和消除贫困中的作用,这些系统如何帮助减缓全球变暖和促进气候适应,以及女性在这方面的作用。研究人员和其他参与者指出了各种挑战,以及对这些沿海生态系统的兴趣日益浓厚的机遇。

研讨会还提出了一些重要问题,包括我们如何确保对蓝色森林的更多关注能够带来体面的工作和资源的公平分配,以及我们如何实现基于生态系统的全面沿海管理。

从上面看到的海带森林
(照片:Trine Bekkby / NIVA)

为粮食安全做出贡献

小规模捕鱼是全球 2 亿多人的食物和工作的核心资源。蓝色森林中的生态系统有助于小规模捕捞,而发展中国家一半以上的海产品捕捞量来自这种捕捞方式。多达 90% 的小规模捕捞渔获用于当地消费,这说明了这些生态系统的价值——也有助于减少贫困。  

有助于气候适应的重要碳储量

就像陆地上的森林一样,蓝色森林通过光合作用从大气中吸收碳。蓝色森林在生物量中储存了大量的碳,但如果森林被破坏,这些碳会再次释放。此外,来自蓝色森林的长期碳每年都储存在海底的土壤和沉积物中。在去年秋天的格拉斯哥气候峰会 COP26 上,海洋生态系统被认为是重要的碳储存库。此外,蓝色森林可以保护沿海城市免受侵蚀、风暴和海平面上升。因此,越来越多的国家将蓝色森林纳入他们根据《巴黎协定》交付的气候计划中。

止损刻不容缓 

蓝森林正在衰落。自 1980 年以来,至少 25% 的红树林面积已经消失,而自 19 世纪以来,29% 的海草面积已经消失。潮床和沼泽的面积在上个世纪也减少了 25% 到 50%,而近几十年来有 40% 到 60% 的海带森林减少了。 

我们需要迅速扩大努力。关于我们如何保护和恢复蓝色森林的知识逐年增加,但现在我们已经有足够的知识采取行动。随着我们现在所处的气候和生物多样性危机,研究人员、政治家、管理人员、企业和当地社区必须共同努力。知识和行动必须齐头并进。 

有鱼的海带森林
(照片:NIVA)

保留蓝森林的三种选择

如果我们想在未来保留蓝色森林的许多生态系统服务,我们必须停止——最好是扭转——这种趋势。我们可以做三件事:1)保护我们拥有的蓝色森林;2)恢复我们失去的蓝色森林;或 3) 替换我们丢失的蓝色森林。当原始森林消失并且寻求建立人造蓝色森林时,后者是相关的。这三者需要结合,但最有利和最便宜的选择绝对是保护我们拥有的蓝色森林。  

蓝碳能否帮助保护蓝色森林?

保护沿海生态系统很重要,但谁来买单?沿海生态系统的保护和恢复可能代价高昂。在国际气候工作中,普遍认为富裕国家应向发展中国家提供气候融资。通过联合国减少和扭转森林损失的机制REDD +,红树林在多个地方受到保护。

另一种融资选择可能是在自愿碳市场(VCM)中出售来自蓝色森林的气候配额。保留在蓝色森林中本来会丢失的碳,以及在恢复蓝色森林时捕获的碳,在某些条件下可以作为“蓝色气候配额”出售。   

一些发展中国家正在努力制定关于蓝碳的协议。几个较小的自愿碳市场项目已经在进行中。这些项目表明,碳融资可以帮助改善蓝色森林的状况。此外,他们还可以通过碳市场的额外收入为当地生计做出贡献,并为沿海社区的水泵建设、学校设备购买等提供资金。然而,为了确保真正的气候收益,必须避免几个陷阱。此外,重要的是,此类协议必须具有正确的道德和公平条件,这些条件是通过尊重沿海社区男女权利的良好过程而发展起来的。

从一开始就具有包容性的流程

国际发展参与者可以帮助照顾蓝色森林及其所有好处。要取得成功,重要的是提供包容的舞台,让不同的男性和女性群体可以提高他们的声音并被倾听。沿海人口中有很多关于抵御气候相关危机的当地知识。然而,这种知识对于女性和男性来说可能看起来非常不同。因此,两个群体都参与决策并承认他们不同的知识和技能是很重要的。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: