NIVA 研究员将参加联合国自然小组(IPBES) 的相关研究

Leonard Sandin får ansvar for en del av et underkapittel i den såkalte Nexus-rapporten, som handler om koblinger mellom naturmangfold, vann, mat og helse.

Portrettbilde av mann.
NIVA-forsker Leonard Sandin skal delta i utredning for FNs naturpanel.

FNs naturpanel (IPBES) er et globalt vitenskapspanel som vurderer og sammenfatter kunnskapsstatus om biologisk mangfold, naturtilstand og utvikling til jordas økosystemer og nytten av naturens økosystemtjenester. IPBES har også i sitt mandat å gi vitenskapsbaserte råd med forslag til løsninger og strategier til beslutningstakere for å nå FNs bærekraftsmål om naturmiljø, og kapasitetsbygging i utviklingsland.

Rapportene fra FNs klimapanel lages av forskere, og oppdraget er å sammenstille et oppdatert og forvaltningsrelevant kunnskapsgrunnlag. Nå er det klart at Leonard Sandin, forskningsleder i NIVAs seksjon for naturbaserte løsninger og akvatisk økologi, blir én av de såkalte lead authors i et underkapittel i den viktige Nexus-rapporten.

– Dette er veldig viktig, fordi kunnskap om biologisk mangfold er grunnleggende for å håndtere og forstå sammenhengene mellom klima, vann, mat og helse. Jeg er veldig beæret og glad for å få være blant de rundt 150 forfatterne fra hele verden som skal jobbe fram dette svært viktige dokumentet. Det vil få stor betydning for nåværende og fremtidig politikk, sier Sandin.

Som en del av Nexus-rapporten vil Sandin blant annet vurdere naturbaserte løsninger som en policy eller et svaralternativ for å oppnå en bærekraftig fremtid.

– Dette viser tydelig viktigheten av naturbaserte løsninger som en fremtidig løsning med fokus på både klimaproblemer og biologisk mangfold. Med dette vil NIVA på ulike måter vise den kompetansen og erfaringen vi har på feltet, blant annet aktualisert gjennom vår nye seksjon for naturbaserte løsninger, sier Sandin.

Miljødirektoratet, som er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, står bak nominasjonen av Sandin.

Bilde av person med vannkikkert i elv.
Kunnskap om biologisk mangfold er grunnleggende for å håndtere og forstå sammenhengene mellom klima, vann, mat og helse. (Illustrasjonsbilde: NIVA)

————————————-

Leonard Sandin 将负责所谓的 Nexus 报告中的一个子章节的一部分,该章节涉及生物多样性、水、食物和健康之间的联系。

人的肖像图像。
NIVA 研究员 Leonard Sandin 将参加联合国自然小组的一项研究。

联合国自然小组 (IPBES) 是一个全球科学小组,负责评估和总结有关地球生态系统的生物多样性、自然条件和发展以及自然生态系统服务的益处的知识状况。IPBES 的任务还包括向决策者提供基于科学的建议以及解决方案和战略建议,以实现联合国在发展中国家自然环境和能力建设方面的可持续发展目标。

联合国气候小组的报告由研究人员准备,任务是汇编一个更新的和管理相关的知识库。现在很明显,  NIVA 基于自然的解决方案和水生生态学部分的研究负责人 Leonard Sandin 将成为 重要的 Nexus 报告的一个子章节中所谓的 主要作者之一。

– 这非常重要,因为生物多样性知识对于管理和理解气候、水、食物和健康之间的联系至关重要。我很荣幸也很高兴能成为来自世界各地的大约 150 位作者之一,他们将为这份非常重要的文件工作。桑丁说,这将对当前和未来的政策具有重要意义。

作为 Nexus 报告的一部分,桑丁将除其他外,将基于自然的解决方案视为实现可持续未来的政策或替代答案。

– 这清楚地表明了基于自然的解决方案作为未来解决方案的重要性,同时关注气候问题和生物多样性。有了这个,NIVA 将通过各种方式展示我们在该领域的能力和经验,包括通过我们新的基于自然的解决方案的部分进行更新,Sandin 说。

作为自然小组的国家联络点的挪威环境署支持桑丁的提名。

在河里拿着水望远镜的人的照片。
生物多样性知识对于管理和理解气候、水、食物和健康之间的联系至关重要。(插图图片:NIVA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: