新的全球塑料协议即将形成

NIVA fortsetter som sentral kunnskapsleverandør: – I lys av vårt store kunnskapsengasjement innen plastområdet både nasjonalt, på EU-nivå og globalt, synes vi i NIVA det er veldig gledelig at vedtaket nå er fattet.

Bilde av Espen Barth Eide med klubbe.
Rammeverket for en internasjonal avtale om plastforurensing ble onsdag vedtatt under FNs miljøforsamling. Møtet ble ledet av Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide. (Foto: IISD/ENB/Kiara Worth)
 

På FNs miljøforsamling i Nairobi ble det i starten av mars vedtatt en ambisiøs plan for å utvikle en juridisk bindende global avtale for å stoppe verdens plastforurensning. Vedtaket kom på den tredje dagen av møtet i Nairobi, som ble ledet av Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide, og med mer enn 150 land representert.

Planen krever i første omgang opprettelsen av en forhandlingskomité som i neste omgang skal meisle ut detaljer om en avtale. Dette arbeidet skal være klart innen utgangen av 2024.

– I lys av vårt store kunnskapsengasjement innen plastområdet både nasjonalt, på EU-nivå, globalt og kanskje særlig i Asia, synes vi i NIVA at det er veldig gledelig at vedtaket nå er fattet. Spesielt gledelig er det at støtten fra FNs medlemstater var såpass unison, sier Tor-Petter Johnsen, administrerende direktør i NIVA.

Les også: Kampen mot plastforurensingen: Forskning og tiltak hånd i hånd

For å berede grunnen for vedtak, har NIVA støttet pådrivernasjonen Norge og Nordens regjeringer med direkte kunnskapsstøtte i prosessen. Dette har gjort det lettere å synliggjøre hva en slik global konvensjon kan bety for ulike aktører, hvordan den bør settes opp, og hvilke elementer den bør inneholde.

– Senest i januar publiserte vi en rapport som diskuterte ulike aspekter av bærekraftskriterier for plast som en slik avtale bør forholde seg til. I det arbeidet involverte vi sentrale aktører fra næringsliv, akademia og offentlig sektor, og fra hele verden, sier Eirik Steindal, seniorforsker i NIVA.

Mikroplast i en global konvensjon

Norges regjering har vært særdeles drivende for å få på plass en slik avtale, og har også fått med seg de andre nordiske regjeringene i dette. Innenfor rammen av det nordiske samarbeidet har flere forberedende rapporter blitt utarbeidet før vedtaket 2. mars. Nye rapporter er på gang. En ny rapport som NIVA har blitt bedt om å utarbeide, vil særlig se på mikroplast i en global konvensjon. 

– Det finnes de som mener det ikke finnes gode argumenter for at mikro- eller nanoplast bør få noen egne særregler i en global plastkonvensjon, mens andre nettopp forfekter dette synspunktet, sier NIVA-forsker Idun Rognerud, som så vidt har begynt arbeidet med denne rapporten.

Innsamling og resirkulering av plast

En annen dimensjon som kan være lett å glemme i Norge og Europa, er den enorme uformelle og fattige sektor som i store deler i verden bedriver innsamling og resirkulering av plast. Det NIVA-ledede prosjektet Asian Scientific Alliance for Plastic Pollution (ASAP), finansiert av Forskningsrådet, har nå inngått et strategisk samarbeid med FN-organene UN-Habitat og UNIDO for se nærmere på hvordan disse aktørene kan bidra til minsket plastforurensing, samtidig som de selv ikke taper på det. Sammen skal NIVA og UN-Habitat utarbeide en rapport som skal brukes som kunnskapsgrunnlag i konvensjonsforhandlingene.

– For å designe en bra global konvensjon som er tilpasset ulike økonomiske virkeligheter når det gjelder hvordan plast håndteres, er det viktig å snu på alle stener på forhånd, slik at f.eks. ikke det store plastproletariatet i Asias storbyer rammes på en ulykkelig måte, sier Luca Nizzetto, seniorforsker i NIVA og ASAPs prosjektleder.

Kunnskaps- og kapasitetsbyggende prosjekter i Asia

En viktig brikke i prosessen fram mot vedtaket i starten av mars, har nok også vært Norges store portefølje av kunnskaps- og kapasitetsbyggende prosjekter i Asia. Disse har på en konstruktiv måte mobilisert og styrket kunnskapsmiljøer i store utslippsland, og aktivt fôret lokale myndigheter med relevant og oppdatert kunnskap.

Les også: «Plast-elvene» i Asia spiller en nøkkelrolle i kampen mot plast i havet

– Med støtte fra regjeringens hav- og plastprogram og i nært samarbeid med berørte ambassader, har vi og andre norske aktører i snart fem år løftet kompetansen og kapasiteten til å håndtere plastutfordringene i Asia, nærmere bestemt i Kina, India, Myanmar og ASEAN-landene, gjennom store samarbeidsprosjekter, sier Thorjørn Larssen, viseadministrerende direktør i NIVA.

– Tidligere kunnskapsorienterte kapasitetsbyggingsprosjekter for kvikksølv og persistente organiske miljøgifter har vist seg å være en vellykket tilnærming for å få f.eks. stormakten Kina genuint involvert i arbeidet med å få bort verdens kvikksølvforurensinger, så dette viser at NIVA spiller en svært viktig rolle i det internasjonale miljøarbeidet, avslutter Larssen.

———————————–

NIVA 继续作为中心知识提供者: – 鉴于我们在国家、欧盟和全球范围内对塑料领域的大量知识承诺,我们 NIVA 认为现在已经做出决定非常令人欣慰。

Espen Barth Eide 与俱乐部的合影。
周三,联合国环境大会通过了塑料污染国际协议框架。会议由挪威气候与环境部长埃斯彭·巴特·艾德主持。(照片:IISD / ENB / Kiara Worth)
 

在内罗毕举行的联合国环境大会上,3 月初通过了一项雄心勃勃的计划,旨在制定一项具有法律约束力的全球协议,以阻止世界塑料污染。该决定是在内罗毕会议的第三天做出的,会议由挪威气候与环境部长埃斯彭·巴特·艾德主持,有 150 多个国家代表。

该计划最初要求成立一个谈判委员会,该委员会将在下一轮制定协议的细节。这项工作应在2024年底前完成。

– 鉴于我们在国家、欧盟层面、全球乃至亚洲尤其是塑料领域的巨大知识承诺,我们 NIVA 认为现在已经做出决定是非常令人欣慰的。NIVA 首席执行官 Tor-Petter Johnsen 表示,特别令人欣慰的是,联合国成员国的支持如此一致。

另请阅读: 对抗塑料污染:研究和措施齐头并进

为了为决策奠定基础,NIVA 在此过程中为挪威和北欧政府提供了直接的知识支持。这使得更容易了解这样一个全球公约对不同参与者的意义、它应该如何建立以及它应该包含哪些元素。

– 最近在 1 月份,我们发布了一份报告,讨论了此类协议应涉及的塑料可持续性标准的各个方面。NIVA 高级研究员 Eirik Steindal 说,在这项工作中,我们涉及来自商业、学术界和公共部门以及来自世界各地的主要参与者。

全球公约中的微塑料

挪威政府在制定此类协议方面特别积极,并且还让其他北欧政府参与其中。在北欧合作的框架内,在 3 月 2 日的决定之前已经准备了几份准备报告。新的报告正在进行中。NIVA 被要求准备的一份新报告将特别关注全球公约中的微塑料。 

– NIVA 研究员 Idun Rognerud 说,有些人认为微塑料或纳米塑料在全球塑料公约中应该有自己的特殊规则并没有什么好的论据,而其他人只是支持这种观点,他刚刚开始编写这份报告.

塑料的收集和回收

在挪威和欧洲,另一个容易忘记的方面是在世界大部分地区进行塑料收集和回收的庞大的非正规和贫困部门。由研究委员会资助的 NIVA 领导的亚洲塑料污染科学联盟 (ASAP) 项目现已与联合国机构联合国人居署和工发组织建立战略伙伴关系,以更密切地研究这些参与者如何为减少塑料做出贡献污染,同时也不要输在它上面。NIVA 和联合国人居署将共同编写一份报告,该报告将用作公约谈判的知识库。

– 为了设计一个适合塑料处理方式的不同经济现实的良好全球公约,重要的是提前扭转所有局面,例如 NIVA 高级研究员兼 ASAP 项目经理 Luca Nizzetto 表示,不幸的是,亚洲大城市的大型塑料无产阶级并未受到影响。

亚洲的知识和能力建设项目

导致 3 月初做出决定的过程中的一个重要部分可能也是挪威在亚洲的大量知识和能力建设项目。这些以建设性的方式动员和加强了排放大国的知识环境,并积极向地方当局提供相关和最新的知识。

另请阅读: 亚洲的“塑料河流”在打击海洋塑料方面发挥着关键作用

– 在政府海洋和塑料项目的支持下,并与受影响的大使馆密切合作,近五年来,我们和其他挪威参与者提高了应对亚洲塑料挑战的能力和能力,特别是在中国、印度、缅甸和东盟NIVA 副首席执行官 Thorjørn Larssen 说,通过重大合作项目。

– 以往针对汞和持久性有机污染物的以知识为导向的能力建设项目已被证明是一种成功的方法,例如 拉尔森总结说,大国中国真正参与了世界汞污染物的消除工作,这表明NIVA在国际环境工作中发挥着非常重要的作用。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: